บทความ

What is K2?

What is K2?

เป็นซอฟต์แวร์ที่ผสมผสานการจัดการกระบวนการทางธุรกิจ เชื่อมโยงบุคลากรในองค์กรและเชื่อมต่อระบบต่างๆเข้าด้วยกัน K2 เป็นซอฟต์...

Read More
What is RPA?

What is RPA?

RPA (Robotic Process Automation) เป็นโปรแกรมที่สร้าง ‘bot’ ขึ้นมาเพื่อทำงานแทนคน ในส่วนงานที่ต้องทำซ้ำๆ เป็นประจำทุกวัน ...

Read More
E-Signature คืออะไร?

E-Signature คืออะไร?

E-Signature หรือ ลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ เป็นการใช้เทคโนโลยีในการลงลายมือชื่อบนเอกสารในรูปแบบออนไลน์ ใช้ทดแทนการลงลายมือชื...

Read More
What is Nintex Promapp?

What is Nintex Promapp?

Nintex Promapp คือ แพลตฟอร์มกระบวนการทำงานทางธุรกิจ ที่องค์กรสามารถออกแบบและเชื่อมโยงในการจัดการงานต่างๆ ปลดล็อคศักยภาพใ...

Read More