E-Signature คืออะไร?

บทความ

E-Signature คืออะไร?

E-Signature หรือ ลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ เป็นการใช้เทคโนโลยีในการลงลายมือชื่อบนเอกสารในรูปแบบออนไลน์ ใช้ทดแทนการลงลายมือชื่อด้วยปากกา และถูกรับรองตามกระบวนการกฎหมาย มาตรา 26 สามารถนำไปใช้ได้ในหลายๆอุตสาหกรรม อย่างเช่น การเงิน, อสังหาริมทรัพย์ หรือการบริการด้านกฎหมาย เป็นต้น

Benefits

ลดการใช้กระดาษ
การนำลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์มาใช้งาน ทำให้คุณไม่จำเป็นต้องพิมพ์เอกสารออกมาเพื่อลงลายมือชื่ออีกต่อไป

ตอบรับเอกสารได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
E-Signature ช่วยให้คุณสามารถลงลายมือชื่อได้ทุกที่ทุกเวลาผ่านสมาร์ทโฟนของคุณ

เชื่อถือและตรวจสอบได้ 
E-signature ได้รับการรับรองโดย พ.ร.บ.ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ เอกสารทุกฉบับจะถูกบันทึกข้อมูลเข้าระบบ และสามารถตรวจเช็คข้อมูลย้อนหลังได้

Tag Post :
Share This :

Ready to improve your business?

เราขอแนะนำให้คุณทำการลงทะเบียนเพื่อทดลองใช้งานและเลือกแพลตฟอร์มที่ใช่ให้กับธุรกิจของคุณ